Poniedziałek, 11 września 2023 r.

9.00 – 12.00 Rejestracja uczestników

12.00–12.15 Powitanie uczestników

12.15–14.15 Sesja jubileuszowa z okazji 70. urodzin prof. dr. hab. Tomasza Zielińskiego (szczegóły)

14.15–15.15 Przerwa obiadowa

15.15–17.00 Sesja referatowa (szczegóły)

17.00–17.15 Przerwa kawowa

17.15–18.45 Sesja referatowa (szczegóły)

19.00–… Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

Wtorek, 12 września 2023 r.

8.00–8.45 Śniadanie

9.00–15.30 Wycieczka terenowa (Marek Widera, Jakub Klęsk)

Temat przewodni:

Mioceńskie środowiska rzeczne: tektonika i sedymentologia

Stanowiska: odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Konin (Jóźwin IIB, Tomisławice)

Problematyka:

odkrywka Jóźwin IIB – litostratygrafia kenozoiku na obszarze złoża ,,Pątnów IV”, paleogeńskie i neogeńskie środowiska sedymentacyjne; tektoniczne i paleośrodowiskowe uwarunkowania rozwoju torfowisk mioceńskich; deformacje pokładu węglowego; ,,iły poznańskie”, a rzeki anastomozujące;

odkrywka Tomisławice – litostratygrafia kenozoiku na obszarze złoża ,,Tomisławice”; makropetrografia, depozycja i kompakcja pokładu węglowego; międzywęglowe osady klastyczne jako sedymentologiczny zapis paleopowodzi na obszarze mioceńskich torfowisk (stożki krewasowe i jeziora)

16.00–17.00 Przerwa obiadowa

17.30–19.00 Sesja posterowa (szczegóły)

19.00–… Kolacja

 

Środa, 13 września 2023 r.

8.00–8.45 Śniadanie

9.00–14.00 Wycieczka terenowa (Wojciech Włodarski, Beata Gruszka, Małgorzata Frydrych, Zbigniew Rdzany, Julita Biernacka)

Temat przewodni: Rola sedymentacji synfałdowej w rozwoju strukturalnym moreny pchniętej podczas recesji zlodowacenia Warty

Stanowisko: Siedlątków, klif zbiornika Jeziorsko

Problematyka: geometria i kinematyka fałdów glacitektonicznych w świetle interpretacji uskoków akomodujących fałdowanie; zróżnicowanie litologiczne, zmiany miąższości oraz kontakty stratygraficzne w obrębie sfałdowanych osadów; geneza gruboklastycznych osadów typu Jökulhlaup; wpływ deformacji glacitektonicznych na migrację wód porowych i cementację węglanową

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–18.30 Wycieczka terenowa (Marek Widera)

Temat przewodni: Geneza Pagórków Złotogórskich w ciągu moren czołowych maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia

Stanowisko: Gołąbki

Problematyka: rozwój poglądów na temat genezy i wieku Pagórków Złotogórskich; analiza morfometryczna; sedymentologia osadów w odsłonięciach; model konceptualny powstania Pagórków Złotogórskich

19.00–… Kolacja

 

Czwartek, 14 września 2023 r.

8.00–8.45 Śniadanie

9.00–15.00 Wycieczka terenowa (Wojciech Włodarski, Anna Orłowska, Radosław Wasiluk, Radosław Mieszkowski)

Temat przewodni: Geometria i rozwój wałów lodowo-morenowych na obszarze moreny kutnowskiej

Stanowiska: Daszyna, Rudniki

Problematyka: geometria i kinematyka struktur kolapsyjnych w świetle interpretacji uskoków normalnych i odwróconych; zapis sedymentacji synfałdowej w osadach supraglacjalnych; trójkątne pryzmy glin lodowcowych; rekonstrukcja paleotopografii wałów lodowo-morenowych na podstawie geometrii struktur kolapsyjnych; wpływ tektoniki/glacitektoniki na ruch kompresyjny lądolodu warciańskiego i wykształcenie regularnych asymetrycznych wałów lodowo-morenowych

15.00–16.00 Przerwa obiadowa

16.00–18.30 Wycieczka terenowa (Piotr Papiernik)

Temat przewodni: Megality – krajobraz kulturowy monumentalnych grobowców z epoki kamienia

Stanowisko: Wietrzychowice

Problematyka: cmentarzysko megalityczne zbudowane przez ludność kultury pucharów lejkowatych w młodszej epoce kamienia (ok. 5,5 tys. lat temu); wyniki badań archeologicznych i środowiskowych wykonanych na terenie nekropolii oraz w jej sąsiedztwie

19.00–… Ognisko

 

Piątek, 15 września 2023 r.

8.00–8.45 Śniadanie

9.00–13.30 Wycieczka terenowa (Piotr Hermanowski, Wojciech Włodarski, Marek Widera)

Temat przewodni: Budowa geologiczna wysoczyzny północnokonińskiej – procesy i osady glacjalne i fluwioglacjalne

Stanowisko: Maliniec, klif zbiornika Gosławickiego

Problematyka: litofacje i chronostratygrafia osadów na stanowisku Maliniec, zróżnicowanie genetyczne glin lodowcowych, wyznaczanie współczynnika kompakcji torfu – eksperyment terenowy

14.00–15.00 Obiad

15.30 Zakończenie warsztatów

Scroll to Top